DOMBUD APARTAMENTY BARBARY SP. Z O.O.

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych zawartych na stronie internetowej z ww. aktem prawnym, udzielamy Państwu następujących informacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 (14) RODO1 niniejszym informujmy, iż administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach strony internetowej www.apartamenty-barbary.pl jak również fanpage’y Spółki utworzonych w portalach społecznościowych jest:
DOMBUD Apartament Barbary spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach przy ul. Drzymały 15, 40-059 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000863041.

Z administratorem danych można skontaktować się w następujący sposób:

(a) Formularz kontaktowy:

 1. W przypadku skorzystania przez Państwa z formularza kontaktowego udostępnionego na stronie internetowej spółki DOMBUD Apartamenty Barbary sp. z o.o., Państwa dane przetwarzane będą:
  • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO) obejmującej również zgodę na komunikowanie się z wykorzystaniem poczty elektronicznej, telefonu i innych urządzeń końcowych, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego, w tym w szczególności w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym oraz oferty handlowej dotyczącej produktów oferowanych przez administratora - do czasu wycofania przez państwa zgody, jednak nie dłużej niż do czasu sprzedaży wszystkich mieszkań oferowanych przez Spółkę w ramach danej inwestycji.
  • w celu zapewnienia rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wymaganiami RODO, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - przez okres przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą.
 2. odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z prowadzoną przez niego działalnością w tym usługi informatyczno – hostingowe, w tym usługi związane z obsługą i funkcjonowaniem strony internetowej, biurowo – administracyjne, pocztowe i kurierskie, prawno – doradcze, spółki z grupy kapitałowej, do której należy administrator, w ramach wewnętrznych czynności administracyjnych.
 3. W ramach wykorzystywania formularza kontaktowego nie planujemy przekazywania Państwa danych do państw trzecich, tj. państw nie należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowych.
 4. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, a ich niepodanie uniemożliwi kierowanie do Państwa oferty marketingowej i handlowej administratora.
 5. Nie planujemy wykorzystywania Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach formularza kontaktowego do zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dotyczących, w tym profilowania.

(b) Dane z portali społecznościowych - Fanpage

 1. Dane przetwarzane przez DOMBUD Apartamenty Barbary Sp. z o.o. w ramach portali społecznościowych pozostają we współadministrowaniu z podmiotami będącymi właścicielami poszczególnych portali, które samodzielnie udzielają informacji o przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ich dotyczącym:
  • Facebook: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation
  • Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
 2. W zakresie celów dotyczących DOMBUD Apartamenty Barbary sp. z o.o., w ramach fanpage’y na portalu społecznościowym Państwa dane osobowe przetwarzane są, ilekroć:
  • dokonują Państwo subskrypcji zawartych na nim treści poprzez użycie wtyczki „Lubię to”, „Obserwuj” itp.
  • reagują Państwo na posty i komentarze publikowane na fanpage’u,
  • przesłaliście Państwo do Spółki zapytanie przy użyciu prywatnej wiadomości,
  • odwiedziliście Państwo nasz fanpage na którymkolwiek portalu społecznościowym.
 3. Dane przetwarzane w ramach fanpage’a będą pochodziły w pierwszej kolejności od Państwa poprzez ich publikację, podejmowane działania, kierowane wiadomości, natomiast w zakresie informacji dotyczących wyświetlania postów, zasięgu postów, liczby interakcji i innych danych o charakterze statystycznym dane te mogą być nam udostępniane przez właścicieli poszczególnych portali społecznościowych w ramach realizacji prowadzonej przez nich działalności.
 4. Państwa dane przetwarzane będą:
  • w celu publikowania postów, wymiany komentarzy, prowadzenia korespondencji w ramach prywatnych wiadomości, informowania o działalności i usługach spółki oraz w celach statystycznych w celu analizy danych na temat aktywności użytkowników fanpage’a na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) polegającego na kontaktowaniu się z użytkownikami portalu za pośrednictwem komentarzy i wiadomości prywatnych, prowadzenia działań o charakterze marketingowym oraz analiz statystycznych. - przez okres umożliwiający realizację interesu prawnego lub do czasu wniesienia przez Państwa skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.
  • w celu zapewnienia rozliczalności w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wymaganiami RODO (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) - przez okres przedawnienia roszczeń osoby, której dane dotyczą.
 5. Niezależnie od wskazanego wyżej okresu przetwarzania danych jesteście Państwo uprawnieni do zaprzestania obserwowania fanpage’a Spółki, jak również usunięcia zamieszczanych pod nim komentarzy w ramach opcji oferowanych przez właścicieli poszczególnych portali społecznościowych.
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych będą: podmioty świadczące na rzecz administratora usługi związane z prowadzoną przez niego działalnością w tym usługi informatyczno – hostingowe, biurowo – administracyjne, spółki z grupy kapitałowej, do której należy administrator, w ramach wewnętrznych czynności administracyjnych, jak również podmiot będący właścicielem portalu społecznościowego i inne powiązane z nim podmioty, co wynika ze sposobu prowadzenia danego portalu społecznościowego przez jego właściciela.
 7. We własnym zakresie DOMBUD Apartamenty Barbary sp. z o.o. nie planuje przekazywania danych z fanpage’a do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, jednak ze względu na specyfikę działalności prowadzonej przez portale internetowe powoduje, iż transfer taki, niezależnie od woli Spółki, będzie potencjalnie możliwy co odbywać się będzie w oparciu o stosowną podstawą prawną, w tym standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Podanie przez Państwa danych jest całkowicie dobrowolne, lecz ściśle związane z możliwością komentowania, korespondowania lub korzystania w inny sposób z prowadzonego przez spółkę fanpage’a z uwagi, na zasady funkcjonowania poszczególnych portali społecznościowych..
 8. Nie planujemy wykorzystywać danych pozyskanych w związku z prowadzeniem fanpage’a do zautomatyzowanego podejmowania decyzji Państwa dotyczących, w tym profilowania.

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo żądania dostępu do danych,
  • prawo sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych, jeżeli przetwarzane odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • prawo do wycofania udzielonej zgody w przypadkach określonych przepisami RODO.
 2. W przypadku udzielenia przez zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo jej wycofania w każdym czasie.
  Dla celów dowodowych preferujemy składanie takiego oświadczeni na piśmie w siedzibie Spółki lub przesłanie go za pośrednictwem operatora pocztowego lub drogą mailową na podane wyżej adresy. Prosimy również o opatrzenie oświadczenia dopiskiem „Cofnięcie zgody udzielonej dla celów marketingowych – DOMBUD Apartamenty Barbary Sp. z o.o.”.
  Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 3. W przypadkach przetwarzania danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora przysługuje Państwu również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami RODO.
 4. Poza uprawnieniami wskazanymi w punkcie powyżej przysługuje Państwu uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE O WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ STRONĘ PLIKACH COOKIES

„Pliki cookies” to małych rozmiarów pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który Państwo odwiedzacie i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie itp.), z którego korzystacie Państwo podczas przeglądania stron internetowych. Tworzą się w wyniku odwiedzania stron internetowych, zapisując informacje o przeglądaniu i ułatwiając w ten sposób korzystanie z sieci Internet.

Co do zasady zadaniem plików cookies jest uczynienie łatwiejszym i przyjemniejszym korzystanie z serwisów internetowych, jednak mogą one być również wykorzystywane np. na potrzeby dostosowania wyświetlania treści uwzględniających preferencje użytkownika.

W ramach prowadzonej strony internetowej DOMBUD Apartamenty Barbary sp. z o.o. może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

 1. zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do Państwa indywidualnych preferencji
 2. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika
 3. wyświetlania Państwu, jako osobom odwiedzającym stronę internetową reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google,
 4. wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do Państwa, jako użytkowników sieci zainteresowań i zachowań w sieci

W powyższych celach, pliki cookies zbierają w szczególności takie informacje jak: IP, z którego korzystacie Państwo przy przeglądaniu strony internetowej oraz używanego systemu operacyjnego, nazwę przeglądanej domeny, sposób poruszania się po danej stronie internetowej oraz czas rozpoczęcia i zakończenia korzystania z domeny i przebywania na niej.

W zależności od rodzaju plików mogą być one przechowywane na urządzeniach końcowych przez różny okres. Pliki o charakterze sesyjnym, będące plikami tymczasowymi, pozostają na Państwa urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

Te, które mają charakter stały i pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia podczas kolejnych odwiedzin na stronie internetowej, pozostają na Państwa komputerze najczęściej do czasu ich usunięcia przez użytkownika urządzenia.

Parametry plików cookies pozwalają na odczytywanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę internetową, z której pliki te pochodzą, a same pliki cookies nie wyrządzają szkód w urządzeniu końcowym, z którego Państwo korzystacie i nie są nośnikami wirusów ani innego złośliwego oprogramowania.

Informacje przechowywane w plikach cookies, pozostają powiązane z konkretnym urządzeniem końcowym, z którego Państwo korzystacie, co nie wpływa na automatyczne uzyskanie informacji o Państwa tożsamości. Jeśli jednak informacje te, z jakiś względów ulegną personalizacji, pozwalającej na Państwa identyfikację, będą one przetwarzane przede wszystkim na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w celach wymienionych powyżej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Proszę pamiętać, iż na przechowywanie plików cookies mogą mieć Państwo wpływ poprzez dokonanie stosownych ustawień w wykorzystywanej przez Państwa przeglądarce. Może to jednak wpłynąć na sposób funkcjonowania strony internetowej lub zmniejszenie użyteczności niektórych jej funkcji.

Do informacji zawartych w plikach cookies mogą mieć dostęp podmioty, z którymi administrator danych zawarł umowy na obsługę informatyczną – hostingową, w tym na obsługę serwisu internetowego.

Jeśli przy wykorzystaniu plików cookies, administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, będą przysługiwały Państwu prawa, o których mowa w punkcie „Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych”.

Na stronie internetowej mogą znajdą się również pliki cookies z serwisów partnerskich operatora strony internetowej, podlegają one zasadom określonym przez tych partnerów, tj. w szczególności:

Aktualna wersja Polityka obowiązuje począwszy od 1 grudnia 2020 r. Jej treść może jednak ulec zmianie , jeżeli zajdzie potrzeba jej aktualizacji.


* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.